Studenckie Koło Naukowe LabTech

Działanie Studenckiego Koła Naukowego LabTech związane jest głównie z technikami laboratoryjnymi. Przez techniki laboratoryjne rozumie się zespoły czynności, które rutynowo wykonywane są w laboratoriach, a których opanowanie jest podstawowym warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej. Praca w laboratorium powinna być przemyślana oraz zaplanowana w sposób bezpieczny dla laboranta i środowiska. Powinna także cechować się powtarzalnością uzyskiwanych wyników oraz minimalizacją ponoszonych kosztów, np. w postaci strat materiałowych. Działanie koła ma na celu zapoznanie wszystkich członków z wykorzystywaną w laboratoriach aparaturą badawczą związaną z analitycznymi technikami laboratoryjnymi oraz wykształcenie i propagowanie dobrych nawyków podczas realizowania prac naukowych i naukowo-badawczych. Na chwilę obecną program działania Studenckiego Koła Naukowego LabTech, ze szczególnym uwzględnieniem samodoskonalenia członków, zawiera:

  • studiowanie literatury dotyczącej zagadnień, które związane są zarówno z chemicznymi jak i analitycznymi technikami laboratoryjnymi,
  • opanowanie rutynowych czynności wykonywanych w laboratorium, w szczególności bezpiecznego korzystania z odczynników chemicznych, optymalnego ich zużycia oraz utylizacji, jeśli konieczna,
  • dbanie o prawidłowy przebieg realizowanych badań, zapis dokumentacji związanejz eksperymentem, co także jest warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej,
  • prowadzenie zespołowych i indywidualnych prac naukowych oraz naukowo-badawczych,
  • organizowanie oraz udział w spotkaniach i zjazdach naukowych,
  • promowanie Koła Naukowego i pozyskiwanie nowych członków.